22 maj 2024

Kvalitetssäkrad kompetens

Inom ramen för RBK (Rådet för ByggKompetens) har ett sektorsgemensamt behov av standardiserade kvalifikationer diskuterats de senaste åren. Fokus har främst legat på kravutbildningar som ex. Bas-PU, lastkopplare och signalman och andra liknande kompetenser.

En utmaning för RBK har varit att finna en lämplig organisation som både har förmågan samt branschens mandat att leda utveckling samt förvalta kvalifikationer på ett neutralt och oberoende sätt.

Ett gemensamt program, Kvalitetssäkrad kompetens,  har startats som syftar till att se hur sektorn själva utifrån författningar kan förtydliga och skapa gemensamma förväntningar på olika roller och kritiska arbetsuppgifter. Programmet ska också utveckla och testa metoder för hur utveckling av kvalifikationer samt tillhörande kvalitetssäkring kan organiseras, standardiseras samt finansieras.

Läs mer på: https://www.kvalitetkompetens.se/