1 oktober 2023

Kvalifikationer

AKA- Projektet

Inom ramen för RBK (Rådet för ByggKompetens) har ett sektorsgemensamt behov av standardiserade kvalifikationer diskuterats de senaste åren. Fokus har främst legat på kravutbildningar som ex. Bas-PU, lastkopplare och signalman och andra liknande kompetenser.

En utmaning för RBK har varit att finna en lämplig organisation som både har förmågan samt branschens mandat att leda utveckling samt förvalta kvalifikationer på ett neutralt och oberoende sätt.

Ett gemensamt förprojekt (AKA) har startats som syftar till att se hur sektorn själva utifrån författningar kan förtydliga och skapa gemensamma förväntningar på olika roller och kritiska arbetsuppgifter, samt ta fram ett förslag på hur utveckling av kvalifikationer samt tillhörande kvalitetssäkring kan organiseras, standardiseras samt finansieras. Förprojektet beskriver även en tänkt modell för utbildningsarrangörer respektive examinationsarrangörer.  Syftet med denna rapport är att utgöra ett beslutsunderlag för RBK (huvudintressenterna), Byggföretagen samt Svensk Byggtjänst.

 Vill du ha mer info läs, sammanfattningen av projektet eller ta kontakt via mail.