5 februari 2023

Fuktkontrollant Betong

RBK-auktoriserad fuktkontrollant betong - kvalitetssäkrad fuktmätning

Anlitar eller föreskriver du en RBK-auktoriserad fuktkontrollant erhålls ett mätresultat som går att lita på. Om den person som gör mätningen inte är auktoriserad och saknar kunskap om hur mätningen ska gå till har det visat sej att mätfelen kan bli mycket stora. Redovisat resultat är då värdelöst och riskerar att göra mer skada än nytta.

En RBK-mätning är en mätning av RF, relativ fuktighet, i betong, vanligen i bjälklag eller bottenplattor. Den utförs för att säkerställa att byggfukten torkat ut så att betongen kan beläggas med ett ytskikt. Om betongen inte torkat tillräckligt finns risk att lim, matta, parkett eller annat ytskikt skadas och vi får en fuktskada som kan orsaka brukaren stora problem. Mätning utförs och dokumenteras enligt en detaljerad manual.

RF, som redovisas i tydliga protokoll, inkluderar mätningens osäkerhet vilken kan bli mycket stor om den som utför mätningen har bristfällig kompetens. Därför utförs RBK-mätningar alltid av fukttekniker som har RBK-auktorisation. Auktorisationen är personlig och säkerställer att kontrollanten har den kompetens som behövs och följer systemets anvisningar.

RBK-auktoriserad fuktkontrollant betong är ett noggrant utarbetat kvalitetssystem där varje mätning utförs och dokumenteras på ett enhetligt och väldefinierat sätt. De verksamma kontrollanterna övervakas av RBK som genomför revisioner av kontrollantens verksamhet. Vid dessa revisioner säkerställs att systemet följs och att inga avvikelser förekommer. En kontrollant som inte följer systemet riskerar att få sin auktorisation indragen. RBK genomför även informationsdagar där erfarenheter och nyheter i systemet presenteras och diskuteras. Avsikten med denna dag är att möjliggöra erfarenhetsåterföring och öka engagemanget, ett forum för alla som vill bidra till att fuktproblem undviks.

För att bli RBK-auktoriserad krävs:

  • Att en skriftlig ansökan lämnas in till RBK
  • Dokumenterad allmän teknisk kunskap
  • Dokument som styrker minst sex månaders erfarenhet av fuktmätning i betong med den mätmetod som auktorisationen avser
  • Ämneskunskap, vilket omfattar godkänd skriftlig RBK-tentamen samt godkänt praktiskt prov
  • Ett intyg som styrker att kontrollanten ifråga är allmänt lämplig att utföra fuktmätningar i betong

Kontrollanten förbinder sig att utföra mätningarna enligt RBK-systemet och att registrera alla mätuppdrag, inte mätresultat, på RBK:s hemsida www.rbk.nu. Alla mätprotokoll ska personligen arkiveras i tio år. På anmodan ska godkänt ID-kort uppvisas. Där framgår vilken/vilka mätmetoder som kontrollanten är godkänd för. Auktorisationen är personlig, inte knuten till företaget, och gäller i fem år varefter den måste förnyas.


RF = Relativ fuktighet


ted_kort.png

ID-kort som styrker att innehavaren är RBK-auktoriserad